Compartir

Avis legal

1. Identificació del prestador

S’informa als usuaris que la present pàgina web, www.sobiranies.cat (d’ara endavant, SOBIRANIES.CAT), pertany a l’ASSOCIACIÓ INSTITUT TEORIA I PRAXI, inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, mitjançant resolució d’1 d’octubre de 2019, amb NIF G-67544767 i domicili a efecte de notificacions al carrer Rocafort, nº 242 bis, 2n de 08029-Barcelona. Així mateix, es facilita als usuaris un correu electrònic de contacte: info@sobiranies.cat

2. Objecte de la pàgina web

La present Web té com a objecte desenvolupar les finalitats de l’Associació Institut Teoria i Praxi promovent l’anàlisi sobre la política i la societat contemporànies, divulgar la història i el present de les idees d’emancipació, i obrir espais de debat social i política plurals. Així mateix, des de la present pàgina web es comercialitzaran béns i serveis relatius a les finalitats exposades.

SOBIRANIES.CAT no serà en cap cas responsable dels errors i/o omissions que poguessin existir a la informació facilitada, ni de l’aplicació o de l’ús concret que pogués fer-se a la mateixa.

SOBIRANIES.CAT. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment el contingut de la pàgina web i el present Avís Legal.

3. Accés a la pàgina web

El prestador del servei permet lliurament l’accés general a la web a tots els usuaris d’Internet. En tot cas, el portal es reserva la possibilitat de restringir certs continguts i possibilitats d’actuació únicament als usuaris registrats conforme les nostres condicions d’ús.

L’accés al portal atribueix la condició d’usuari i s’entén que s’accepten les condicions que consten en aquest avís legal, quedant vinculat al seu compliment.

4. Contacte i Informació

Si l’usuari volgués posar-se en contacte amb el titular de la pàgina, pot fer-ho mitjançant el següent correu electrònic: info@sobiranies.cat

En aquest cas, la informació de caràcter personal rebuda serà tractada d’acord amb la nostra política de privacitat, sent l’usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

5. Ús de la pàgina Web

L’ usuari es compromet a navegar per la pàgina Web diligentment i respectant la finalitat anteriorment descrita. També es compromet a no utilitzar la informació sobre els continguts, les activitats o els serveis de SOBIRANIES.CAT per a desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic, així com la moral, les bones costums i l’ordre públic.

Donat que la present pàgina promourà el debat obert en certs assumptes d’interès general, l’usuari es compromet a respectar el dret a la lliure expressió dels autors dels continguts que es penjaran així com la dels altres usuaris que manifestin la seva opinió als espais habilitats. En tot moment es promourà un ambient de debat pacífic on totes les idees i opinions han d’ésser respectades. En tot cas, el prestador es reserva el dret d’eliminar les opinions i comentaris que poden resultar ofensives o puguin incitar a l’odi.

Així mateix, el prestador no autoritza en cap cas a l’usuari a utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’ús normal dels  continguts, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet.


Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que SOBIRANIES.CAT o tercers puguin patir, directa o indirectament, com a conseqüència de l’ incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la pàgina Web.

6. Responsabilitat 

SOBIRANIES.CAT no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’usuari que resultin d’errors o desconnexions a las xarxes de telecomunicacions que produeixin la interrupció del servei de la pàgina Web durant la prestació  del servei.

L’accés al portal Web no implica la necessitat per part de SOBIRANIES.CAT de controlar l’absència de virus, “cucs” o qualsevol altre element informàtic danyós. L’usuari haurà de disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.

SOBIRANIES.CAT no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics, documents i fitxers dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei.

7. Sobre els elements de la pàgina Web

Els diferents elements de la pàgina web es troben sota l’empara legal de la legislació vigent i els seus drets d’autor pertanyen o han estat cedits a SOBIRANIES.CAT

Sense l’autorització expressa del prestador, es prohibeix la reproducció parcial o total del portal, i el seu tractament informàtic, així com la utilització comercial i explotació, en qualsevol de les seves formes del codi font, les imatges, els textos, la informació, els logotips o dissenys gràfics, les fotografies, les animacions, el software i qualsevol altre tipus de contingut escrit, audiovisual o sonor que es reculli a la pàgina Web.

Sense perjudici de l’anterior, l’ usuari pot accedir i visualitzar tots els elements, imprimir-los i emmagatzemar, sempre i quan sigui única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

8. Hipervíncles o Links

La pàgina web pot mostrar enllaços a altres portals o pàgines webs. En aquest cas, SOBIRANIES.CATactuarà com a prestador de serveis d’intermediació i només respondrà dels continguts d’aquelles pàgines si tingués coneixement efectiu de la il·licitud d’aquells continguts i no hagués actuat amb diligència per suprimir o inutilitzar l’enllaç.

Si l’usuari considera que el contingut enllaçat és il·lícit o inadequat podrà comunicar-ho a SOBIRANIES.CAT remetent un correu a info@sobiranies.cat. S’analitzarà el contingut i la seva possible inadequació i, en tot cas, es procedirà a la supressió de l’enllaç. En tot cas, la recepció de la comunicació anterior no tindrà el caràcter de “coneixement efectiu”, segons el que disposa la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Per una altra banda, els usuaris podran afegir enllaços des de les seves pròpies pàgines webs al present portal, sempre i quan es tracti d’una finalitat purament informativa i sense intenció de discriminar ni desprestigiar l’associació. Sense perjudici de l’anterior, quedarà prohibit establir marcs que envolti la pàgina o permeti la visualització dels continguts a través de portals diferents a www.sobiranies.cat.

9. Publicitat 

A la pàgina Web podrà allotjar-se contingut publicitari o patrocinat. SOBIRANIES.CAT no serà responsable de qualsevol error o irregularitat dels referits missatges publicitaris, sent els anunciants o patrocinadors els únics responsables d’assegurar-se que el material remés per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

10. Legislació aplicable

La present informació legal, així com la política de privacitat i de cookies, es regeix per la legislació vigent. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina Web, SOBIRANIES.CATi l’usuari es sotmetran expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renuncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

Newsletter

Responsable: Associació Institut Teoria i Praxi. NIF G-67544767. C. Rocafort 242 bis, 2n de 08029-Barcelona. Email: info@sobiranies.cat. Finalitat: Tramitar peticions dels usuaris. Informar sobre el contingut de la pàgina. Comercialitzar béns i serveis. Legitimació: Propi consentiment de l’usuari. Destinataris: Associació Institut Teoria i Praxi i proveïdors legitimats externs necessaris pel desenvolupament de l’activitat. Drets: Accedir, Rectificar, suprimir i altres establerts a la política de privacitat. Contactant amb info@sobiranies.cat. Informació addicional: Aquí es pot accedir a la política de privacitat.