Compartir

Condicions generals de contractació

1. Objecte i àmbit d’aplicació

Les presents Condicions Generals de Contractació tenen com a objecte regular la relació entre l’ “ASSOCIACIÓ INSTITUT TEORIA I PRAXI”, d’ara endavant, “SOBIRANIES.CAT”, proveïda de NIF G-67544767 i els usuaris / clients de la pàgina web en relació a les contractacions que es duguin a terme al portal sobiranies.cat.

En tot cas, per a adquirir algun producte, curs o servei de la pàgina web, l’usuari haurà de ser major de 16 anys o comptar amb la deguda autorització dels seus pares o tutors.

2. Productes i serveis oferts a la pàgina web

Mitjançant la pàgina web sobiranies.cat, s’ofereix als usuaris la possibilitat d’adquirir diferents productes i serveis d’acord amb la finalitat de la pàgina, incloent diferents programes i cursos formatius.

Les presents Condicions Generals de Contractació regularan exclusivament la contractació dels diferents productes i serveis contractats on-line.

Qualsevol dubte en el procés de compra podrà ser resolta mitjançant remissió d’un correu electrònic a info@sobiranies.cat.

3. Tipologia d’usuaris

L’accés i navegació per la pàgina web serà lliure per a qualsevol usuari. Tot i això, és probable que certes funcionalitats de la pàgina quedin reservades únicament per a usuaris registrats.

Dins dels usuaris registrats, s’haurà de diferenciar entre mers usuaris registrats i subscriptors. Així mateix, dins d’aquesta categoria de subscriptors, es diferenciaran els col·laboradors, els subscriptors pròpiament dit i els subscriptors Premium.

S’exposen a continuació les principals característiques dels mateixos:

Usuari: Serà aquell que navegui lliurement per la web sense estar registrat al portal. Accés gratuït als continguts. No podrà realitzar comentaris en els espais habilitats.

Usuari registrat: Serà aquell usuari que s’hagi donat d’alta a la pàgina d’acord el procés de registre habilitat. A més de poder accedir gratuïtament als continguts, podrà interactuar a la pàgina participant en els comentaris i fòrums de debat habilitats a la pàgina.

Col·laborador: Serà aquell usuari registrat que estigui interessat en contribuir amb les finalitats del projecte i de la pàgina web mitjançant una aportació econòmica de VINT (20,00 €) EUROS a l’any o, en tot cas, l’import que consti publicat en cada moment a la pàgina web.

Podrà realitzar les mateixes funcions que un usuari registrat i, en atenció al seu suport, puntualment se li podran oferir descomptes d’entre el 10 i el 20% en les diferents activitats i cursos de l’Associació.

Subscriptor: Serà aquell usuari registrat que contribueixi amb l’Associació mitjançant una aportació de QUARANTA (40,00 €) EUROS anuals o, en tot cas, l’import que consti publicat en cada moment a la pàgina web.

Podrà realitzar les mateixes funcions que un usuari registrat i puntualment se li oferiran descomptes d’entre el 20% i el 50% en les diferents activitats i cursos de l’Associació.

Així mateix, en cas d’acceptació, podrà rebre el monogràfic en format .pdf, llest per imprimir-lo o bé llegir-lo amb funcions interactives,i / o rebre un correu electrònic quinzenal amb un resum dels articles publicats en SOBIRANIES.CAT així com un resum de publicacions interessants divulgades en altres mitjans.

Subscriptor Premium: Serà aquell usuari registrat que contribueixi amb l’Associació mitjançant una aportació de SETANTA (70,00 €) EUROS anuals o, en tot cas, l’import que consti publicat en cada moment a la pàgina web.

Podrà realitzar les mateixes funcions que un usuari registrat i puntualment se li oferiran descomptes d’entre el 40% i el 60% en les diferents activitats i cursos de l’Associació. Així mateix, tindrà dret a realitzar un curs gratuït a l’any, a la seva elecció.

També podrà optar a rebre el monogràfic en format .pdf llest per imprimir-lo o bé llegir-lo amb funcions interactives i / o rebre un correu electrònic quinzenal amb un resum dels articles publicats en SOBIRANIES.CAT així com un resum de publicacions interessants divulgades en altres mitjans .

Gaudirà dels continguts que es publiquin a YouTube® amb antelació respecte de la resta d’usuaris i, en aquelles activitats i ponències que s’emetin en directe per YouTube® es procurarà facilitar-los l’accés a una tertúlia en grup reduït amb les i els ponents.

Finalment, se li permetrà participar amb el Consell de Redacció en el disseny i debats dels monogràfics mensuals.

Procés de registre o subscripció:

Per registrar l’usuari haurà de clicar a l’opció “Accedir” i, posteriorment emplenar el formulari habilitat a la secció “Crear“, acceptant la nostra política de privacitat.

Les dades introduïdes per l’usuari hauran de ser exactes, actuals i reals. L’usuari haurà d’introduir una contrasenya, sent ell el responsable de la seva custòdia. Així, haurà d’assumir les conseqüències derivades d’un ús indegut, cessió, revelació o pèrdua de la mateixa.

El registre d’usuari no és transmissible. En el moment que l’usuari accedeix sota la seva contrasenya, es considera que aquest accés va ser realitzat per l’usuari registrat.

Si l’usuari oblidés la seva contrasenya, aquest ha de sol·licitar una nova mitjançant el procediment establert de recuperació de contrasenya i se li enviarà una nova contrasenya a la seva adreça de correu electrònic.

Si l’usuari té la sospita que la contrasenya està sent utilitzada per un tercer no autoritzat, se li recomana que ho comuniqui el més aviat possible a prestador mitjançant remissió de correu electrònic a info@sobiranies.cat a fi d’atorgar-li una de nova.

Cada usuari només podrà tenir un compte d’usuari activa.

4. Registre d’usuaris menors d’edat

La present pàgina web està dirigida a un públic major d’edat. En tot cas, no hi ha cap contingut que es pugui considerar d’especial sensibilitat, de manera que qualsevol usuari pot entrar lliurement a la pàgina.

En tot cas, per registrar-se a la pàgina s’haurà de comptar amb 16 anys. L’equip de sobiranies.cat es podrà posar en contacte amb els seus usuaris registrats en qualsevol moment per tal de verificar l’edat d’aquests.

Amb aquesta finalitat es podrà sol·licitar a l’usuari que aporti una còpia o foto del seu Document Nacional d’Identitat (D.N.I) o document equivalent en vigor. Si tal documentació no és enviada dins d’un termini establert, que serà comunicat a la sol·licitud, sobiranies.cat es reservarà el dret a bloquejar o cancel·lar el perfil de l’usuari.

Les dades sol·licitades per verificar l’edat dels usuaris seran utilitzades únicament per SOBIRANIES.CAT per realitzar aquesta tasca d’identificació i verificació de les dades proporcionades. Aquestes dades no seran empleats amb un altre fi diferent a aquest.

5. Propietat intel·lectual

A la present pàgina web es publicaran diferents articles, post, assaigs i contingut de diferent tipologia relatiu a la finalitat de la pàgina. En aquests articles es farà constar la seva autoria, sent que tots els drets d’explotació sobre els elements, text, imatges, vídeos, icones, etc., han estat cedits a SOBIRANIES.CAT.

En cap cas es podrà entendre que han estat cedits a l’usuari, amb independència de la tipologia de subscripció que aquest tingui contractada, cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els continguts de la pàgina.

Atenent al que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/1996 de 12 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació o qualsevol acte d’explotació econòmica dels continguts que formen part de sobiranies.cat, sempre que no comptin amb l’autorització expressa i prèvia de ASSOCIACIÓ INSTITUT TEORIA I PRAXI.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat del prestador o de tercers que l’han habilitat degudament. L’accés a la pàgina web no atribueix a l’usuari en cap cas dret sobre els mateixos.

Així mateix, l’usuari a través de l’acceptació de les Condicions d’ús, cedeix al prestador de manera gratuïta i en forma no exclusiva, tots els drets d’explotació sobre els textos, comentaris, crítiques, imatges i altres continguts audiovisuals i sonors que aquest publiqui en els espais habilitats de la present web.

D’altra banda, l’Usuari, al publicar a la pàgina, afirma disposar de tots els drets de propietat intel·lectual dels continguts pujats, emmagatzemats i publicats per ell en aquest lloc web; obligant-se a assumir tota reclamació o responsabilitat, incloent indemnitzacions per danys i perjudicis, que qualsevol tercer pugui exercitar contra SOBIRANIES.CAT per considerar infringits els seus drets per qualsevol de les accions derivades de les obligacions que l’usuari contrau directament o indirectament amb les Condicions d’ús d’aquest lloc web, mantenint indemne a prestador davant de qualsevol perjudici que ell o un tercer puguin patir com a conseqüència de la formalització de la cessió de drets regulada en aquesta clàusula.

L’usuari no podrà explotar o utilitzar comercialment de manera directa o indirecta, total o parcial, cap dels continguts d’aquest lloc web.

La infracció de les presents clàusules comportarà a la cancel·lació del perfil d’usuari, sense perjudici d’altres conseqüències que deriven de la dita infracció.

6. Contingut i comentaris publicats

La present pàgina, donada la seva finalitat, té voluntat de proporcionar una zona de lliure debat entre els usuaris, de manera que es posarà a disposició dels usuaris espais oberts perquè aquests realitzin comentaris o expressin les seves opinions. Tot i això, serà requisit indispensable per poder publicar aquestes manifestacions, l’estar registrat a la pàgina web.

Tot i que es garanteix expressament la llibertat d’expressió dels usuaris, per tal de procurar un correcte i pacífic entorn de debat, qualsevol comentari que per les seves males formes o per ser de contingut desagradable, agressiu o molest o per contenir atacs a tercers, o per qualsevol altra causa que segons el parer del prestador de el servei, excedeixi dels límits de la convivència amb els altres usuaris, podrà ser eliminat totalment o parcialment sense necessitat de comunicació prèvia al seu autor.

Està expressament prohibit publicar qualsevol comentari que impliqui publicitat, oferta, compra o venda, spam, etc.

Es poden afegir enllaços a altres pàgines, sempre que tinguin relació amb la temàtica de la publicació. Tot i això, el prestador del servei es reserva el dret d’eliminar l’enllaç si ho considera no oportú.

No està permesa la inclusió de missatges susceptibles de ferir la sensibilitat d’altres usuaris, sobre aquells que incitin a l’odi o de temàtica pornogràfica, violència explícita, continguts xenòfobs, homòfobs, ni qualsevol altre contingut que sigui contrari a la llei o la moral. Tampoc es permetrà cap comentari que promogui activitats il·lícites, criminals o violacions de propietat intel·lectual.

Hauran d’evitar-se els comentaris escrits amb caràcters no comprensibles (estil SMS) així com l’ús abusiu de les majúscules, per dificultar la lectura.

Podrà eliminar-se, sense comunicació prèvia, el compte d’usuaris que incompleixin reiteradament alguna d’aquestes normes.

Els missatges o comentaris realitzats són responsabilitat exclusiva dels usuaris que els escriuen. SOBIRANIES.CAT no verifica ni dóna suport, ni es fa responsable de cap manera pel contingut de les manifestacions abocades en els comentaris per part dels usuaris i col·laboradors.

Des de sobiranies.cat es sol·licita l’ajuda de tots els usuaris a fi de preservar les normes de bona convivència en els comentaris publicats, de manera que es prega que en cas d’advertir qualsevol comentari ofensiu, molest, desagradable, o que pugui constituir un il·lícit, ho comuniqui ràpidament via correu electrònic a info@sobiranies.cat  a fi de poder adoptar les mesures oportunes.

En tot cas, s’informa que la recepció de la comunicació anterior no tindrà per si mateixa el caràcter de “coneixement efectiu” a què es refereix la Llei 34/2002, de 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

7. Adquisició de productes

Des de la secció “Botiga” de la pàgina web, l’usuari podrà adquirir diferents productes relacionats amb la finalitat de la pàgina.

7.1 Procés de compra:

1r El procés de compra s’inicia quan l’usuari selecciona l’article desitjat. Un cop seleccionat el producte, així com, si és el cas, les característiques i unitats de la mateixa, l’usuari ha de clicar l’opció “Afegir a la cistella“, “Actualitzar Cistella” o qualsevol ordre anàloga.

2n El producte s’afegirà a la “Cistella” de compra i l’usuari podrà optar per continuar comprant o accedir a la “Caixa” per continuar amb el procés de compra.

3r A la “Cistella” es podrà suprimir els articles que l’usuari no desitgi així com modificar el nombre d’unitats. En cas de comptar amb un cupó de descompte, es podrà aplicar el mateix omplint l’espai habilitat.

4a Si l’usuari ja està registrat a la pàgina, s’haurà autenticar introduint el nom d’usuari i la contrasenya a l’espai habilitat per a iniciar sessió. En cas de no ser un usuari registrat, s’hauran d’aportar les dades sol·licitades a aquesta finalitat marcant a la pestanya prevista.

5è L’usuari haurà d’omplir les dades sol·licitades a “Detalls de facturació” i triar el mètode de lliurament optant entre les modalitats ofertes a la pàgina. El preu de l’enviament vindrà especificat en cada un d’ells.

6a L’usuari haurà d’acceptar les presents Condicions Generals de Contractació.

7è Finalment, un cop revisada la informació, l’usuari haurà de clicar a “Anar a caixa” o instrucció anàloga.

8a L’usuari serà redirigit a la passarel·la de pagament a fi de poder realitzar la transacció i, un cop processat el mateix, es confirmarà la correcta tramitació de la comanda mitjançant la recepció d’un correu electrònic.

9è Finalment, l’usuari rebrà el producte segons el mètode de lliurament triat.

7.2 Preu

Els preus aplicables a cada producte són els indicats en la pàgina web a la data de la comanda incloent tots ells els impostos adjacents. No obstant això, els preus es mostren sense incloure les despeses d’enviament.

Les ofertes i les oportunitats estaran degudament marcades i identificades com a tal, indicant convenientment el preu anterior i el preu actual de l’oferta.

SOBIRANIES.CAT es reserva el dret d’efectuar a la web, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament els productes i serveis en funció del mercat.

7.3. Recepció de la comanda

De comptar amb estoc suficient, el client rebrà el producte a la direcció seleccionada tan aviat com sigui tramitat per SOBIRANIRES.CAT i en el termini indicat segons la modalitat de lliurament seleccionada.

Si per qualsevol motiu, es presumeix que el termini de lliurament es pogués veure afectat, des de SOBIRANIES.CAT s’informarà degudament a l’usuari i es tractarà de buscar una solució adequada.

En cas de resultar infructuós el lliurament a l’adreça facilitada, l’empresa missatgera informarà a l’usuari a quina oficina ha de recollir el producte i els horaris de recollida.

SOBIRANIES.CAT no es farà responsable per qualsevol tipus de demora, anomalia o incidència relativa amb l’empresa de missatgeria.

7.4. Política de devolucions i Dret de Desistiment

No es tramitaran devolucions ni es podrà desistir de compres referides a productes que hagin estat desprecintats. Tampoc s’admetran devolucions ni desistiments de productes o serveis personalitzats.

Per tramitar una devolució, l’usuari s’haurà de posar en contacte amb info@sobiranies.cat indicant el número de comanda que consta en el justificant de compra que SOBIRANIES.CAT va remetre al confirmar el mateix.

Si el motiu de la devolució obeeix a una equivocació de SOBIRANIES.CAT, s’intentarà coordinar la recollida en el domicili de l’usuari sense cost addicional. En altres casos, s’haurà de remetre el producte a SOBIRANIES.CAT sent l’usuari l’obligat al pagament de les despeses d’enviament.

Un cop revisat el producte, si el mateix estigués en mal estat, es procedirà a l’abonament immediat del preu satisfet pel client.

Així mateix, llevat de clients empresaris i professionals, l’usuari podrà desistir del contracte dins del termini de 14 dies comptats des del dia següent al lliurament del producte. Per poder exercir el seu dret de desistiment, l’usuari haurà de remetre un correu electrònic a info@sobiranies.cat i manifestar el seu desig de desistir del contracte indicant el número de comanda a què es refereix.

L’usuari no empresari o professional pot desistir de la compra sense haver rebut el producte. En aquests casos, si encara no s’ha enviat, SOBIRANIES.CAT, li retornarà l’import prèviament carregat (inclòs les despeses d’enviament). En cas que s’hagi tramitat l’enviament, el client haurà d’esperar a la recepció de la comanda i, un cop que el producte retorni al magatzem de SOBIRANIES.CAT, assumint el client els costos de l’enviament, i es comprovi l’estat de la mateixa, es realitzarà l’abonament de l’import de la compra.

No es permeten desistiments de productes personalitzats.

8. Contractació de cursos, programes o plans formatius

Des de la pàgina web sobiranies.cat es facilita als usuaris informació sobre Cursos, Programes o altres plans formatius relatius a la finalitat de la pàgina web.

A la secció “Cursos” de la pàgina s’inclouran els programes disponibles, una descripció detallada dels mateixos i, així mateix, s’indicarà la data i la manera de celebració, ja sigui en línia o presencial.

També es proveirà informació relativa al professorat, la metodologia i els materials emprats i, si s’escau, a l’avaluació i els mateixos.

8.1. Subscripció

1r Per subscriure a aquests cursos l’usuari haurà de seleccionar un dels disponibles a la pàgina i fer clic en “INSCRIURE’M“. Posteriorment, haurà d’accedir a la Cistella i, un cop allà, ha de confirmar la seva decisió.

2n Si l’usuari ja està registrat a la pàgina, s’haurà autenticar introduint el nom d’usuari i la contrasenya a l’espai habilitat per iniciar sessió. En cas de no ser un usuari registrat, s’hauran d’aportar les dades sol·licitades a aquesta finalitat marcant a la pestanya prevista per a això.

3r L’usuari haurà d’omplir les dades sol·licitades a “Detalls de facturació” i acceptar les presents Condicions Generals de Contractació.

4t Finalment, un cop revisada la informació, l’usuari haurà de clicar a “Anar a Caixa” o instrucció anàloga.

5a L’usuari serà redirigit a la passarel·la de pagament a fi de poder realitzar la transacció i, un cop processat el mateix, es confirmarà la correcta inscripció a el curs mitjançant la recepció d’un correu electrònic.

Sense efectuar el pagament no es considerarà completada la reserva i, per tant, no es garantirà la plaça a el curs o esdeveniment.

6è Per als cursos presencials, el justificant de la reserva serà títol suficient per a poder accedir a les instal·lacions indicades en la descripció de el curs. En cas de cursos telemàtics o a distància, es proveirà mitjançant correu electrònic un número d’usuari i contrasenya, així com un link perquè l’usuari pugui accedir a l’aula virtual mitjançant un aplicatiu Moodle dissenyat amb aquesta finalitat.

8.2 Preu

Els preus aplicables a cada Curs són els indicats en la pàgina web en la data de la inscripció incloent tots ells els impostos adjacents.

Les ofertes i les oportunitats estaran degudament marcades i identificades com a tal, indicant convenientment el preu anterior i el preu actual de l’oferta.

En algun dels cursos, es possibilitarà un preu reduït a aquells usuaris que es trobin en situacions de dificultats econòmiques. En tot cas, aquesta informació s’oferirà a la descripció de el curs.

Així mateix, en algun dels cursos es possibilitarà l’opció d’accedir a Beques pròpies d’estudi abonant un petit preu simbòlic. Si és el cas, a la descripció de el curs s’exposarà aquesta possibilitat així com els passos a seguir per poder accedir a les mateixes. Qualsevol sol·licitud s’ha de remetre a SOBIRANIES.CAT amb una antelació mínima de 10 dies abans de l’inici de curs. La decisió sobre la concessió de la Beca serà comunicada a tot sol·licitant, amb independència del seu resultat, amb 5 dies d’antelació a l’inici de curs, per tal que, en cas de resultar negativa, pugui matricular-se seleccionant la tarifa normal o reduïda , segons correspongui.

Tota informació rebuda en virtut d’aquesta sol·licitud de Beca serà tractada d’acord a la nostra política de privacitat i als únics efectes que la Junta de l’Associació valori la concessió de la mateixa.

SOBIRANIES.CAT es reserva el dret d’efectuar a la web, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament els productes i serveis.

8.3 Cancel·lació i Dret de Desistiment

En cas de que el client desitgi cancel·lar la seva inscripció a un Curs haurà de notificar a info@sobiranies.cat i informar de la seva intenció de cancel·lació. En aquest cas, en funció de la data de cancel·lació SOBIRANIES.CAT, valorarà si és procedent la devolució de l’import i, en aquest cas, si aquesta serà íntegra o parcial:

– Si es cancel·la el curs quan encara faltin més de 14 dies naturals a l’inici de curs o esdeveniment es procedirà a la devolució del 100% de l’import satisfet pel client.

– Si la cancel·lació es realitza quan faltin més de 7 dies (i menys de 13) naturals a l’inici de curs o esdeveniment, es procedirà a retornar a el client el 50% de l’import satisfet.

– Si la cancel·lació té lloc dins dels últims 6 dies naturals, no s’admetrà cap cancel·lació i no es podrà retornar l’import satisfet.

En tot cas, llevat empresaris i professionals, el client tindrà 14 dies a partir de l’endemà de la contractació per a desistir del contracte, llevat que el curs tingui assenyalada la seva data d’inici durant aquest termini. En el moment que s’inicia el curs, no es procedirà a cap desistiment, ja que l’usuari haurà pogut accedir ja a la documentació i materials de la mateixa.

Per desistir del contracte, el client no empresari ni professional haurà de remetre un correu a info@sobiranies.cat informant de tal intenció.

9. Formalització del contracte

Des del moment de la confirmació de la contractació, ja sigui per a productes com per a cursos, l’usuari adquireix la condició de Client de SOBIRANIES.CAT que es descriu en aquestes Condicions Generals. Qualsevol servei ofert amb posterioritat haurà de ser objecte d’una nova contractació.

En el moment en què l’usuari rebi el producte o tingui lloc l’inici de curs, es tindrà per perfeccionat el contracte.

Si el Client desitja llegir amb més deteniment les condicions generals, pot imprimir-les en paper o guardar el document en format electrònic.

SOBIRANIES.CAT arxiva els documents electrònics en què queden formalitzades les compres.

En cas que el Client s’equivoqui a l’enviar les dades podrà modificar les mateixes enviant un correu electrònic a l’adreça de correu: info@sobiranies.cat en l’assumpte del correu que es tracta d’una modificació de dades.

10. Idioma

Qualsevol contractació es formalitzarà en idioma català o espanyol (segons l’opció que hagi escollit l’usuari al consultar el web), sense perjudici que amb posterioritat SOBIRANIES.CAT possibiliti realitzar la contractació en altres idiomes.

11. Responsabilitats de SOBIRANIES.CAT

Es garanteix la qualitat dels productes i serveis contractats a través del web. Queden garantits tots els drets que les lleis en vigor garanteixin als consumidors i usuaris.

SOBIRANIES.CAT es compromet a actuar diligentment i amb bona fe contractual en les seves obligacions, informant en tot moment a l’usuari de qualssevol incidències o particularitats que puguin afectar el servei.

Així mateix, SOBIRANIES.CAT es compromet a respondre a tots aquells suggeriments, queixes o preguntes que els clients remetin al correu electrònic info@sobiranies.cat

12. Responsabilitats de l’Usuari

L’usuari garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades a l’emplenar els formularis de registre i contractació, especialment pel que fa a canals de notificació es refereix (correu electrònic) evitant causar perjudicis a prestador com a conseqüència d’aquesta incorrecció.

L’incompliment de qualsevol d’aquestes condicions generals podrà donar lloc a la cancel·lació dels productes i serveis contractats sense necessitat de previ avís a l’usuari i sense que això doni dret a cap indemnització.

L’usuari ha d’informar en tot moment a SOBIRANIES.CAT a través del correu electrònic info@sobiranies.cat de qualsevol informació rellevant relativa als productes o cursos contractats.

13. Jurisdicció i Llei Aplicable

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància a la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s’atén, tractant-se de consumidors finals, a el lloc de compliment de l’obligació o al del domicili de la part compradora.

En el cas que es tracti d’una transacció realitzada per un empresari, ambdues parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Newsletter

Responsable: Associació Institut Teoria i Praxi. NIF G-67544767. C. Rocafort 242 bis, 2n de 08029-Barcelona. Email: info@sobiranies.cat. Finalitat: Tramitar peticions dels usuaris. Informar sobre el contingut de la pàgina. Comercialitzar béns i serveis. Legitimació: Propi consentiment de l’usuari. Destinataris: Associació Institut Teoria i Praxi i proveïdors legitimats externs necessaris pel desenvolupament de l’activitat. Drets: Accedir, Rectificar, suprimir i altres establerts a la política de privacitat. Contactant amb info@sobiranies.cat. Informació addicional: Aquí es pot accedir a la política de privacitat.